ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

คำประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

Privacy Notice for Artit Hospital Supplies Co.,LTD

จากที่บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัดได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องแจ้ง privacy notice แก่ลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของบริษัทตามมาตรา ๒๓ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

1001/1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทร: 026839203-6 แฟ๊กซ์: 022944289 อีเมล: sales@singhahealthcare.com

Artit Hospital Supplies Co.,LTD

1001/1 Soi Sathupradit 34, Sathupradit Rd, Yannawa, Bangkok 10120

Tel: 026839203-6 Fax: 022944289 Email: sales@singhahealthcare.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) (ถ้ามี)

อัครเดช สุพรประดิษฐชัย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

1001/1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทร: 026839203-6 แฟ๊กซ์: 022944289 อีเมล: contact@singhahealthcare.com

Akharadet Supornpradidchai

Artit Hospital Supplies Co.,LTD

1001/1 Soi Sathupradit 34, Sathupradit Rd, Yannawa, Bangkok 10120

Tel: 026839203-6 Fax: 022944289 Email: contact@singhahealthcare.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:

O ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน

O ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์

สถานที่ทำงาน

O ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร

O ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Email ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่างๆ

O ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น


ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับที่

ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาประมวลผล

1.ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร Email

- ในกรณีที่ยังเป็นลูกค้า มีการออกใบเสนอราคา และเกิดการซื้อขาย จะเก็บตลอดระยะเวลายังเป็นลูกค้าและ 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญาตามอายุความตามกฏหมาย

- ในกรณีที่มีการขอความยินยอมเพื่อเก็บข้อมูลทางเอกสาร จะเก็บจนกว่ามีการขอเพิกถอนความยินยอม หากไม่มีฐานกฏหมายอื่นในการรองรับ

2.email ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies)

ระยะเวลาประมวลผล [2 ปี]

วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล


1.เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ

2.เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ

3.เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

6.เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯ

7.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ให้กับท่านได้

ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

ฐานกฏหมาย

กิจกรรม

ฐานปฏิบัติตามสัญญา

ในกิจกรรมใดกระบวนการที่ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายหรือใช้บริการ เช่น การออกใบเสนอราคา การใช้ข้อมูลชื่อที่อยู่ รายละเอียดติดต่อเข้าทำสัญญาตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการปฎิบัติตามสัญญา

ฐานความยินยอม

กิจกรรมในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ การประเมินสินค้าและการประเมินการบริการของพนักงานจัดส่ง โดยบริษัทจะมีช่องทางขอความยินยอมในเรื่องต่างๆผ่านทางเอกสาร หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งทางวาจากับพนักงานจัดส่ง 2. แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์  ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบริการจากการถอนความยินยอม

ฐานผลประโยชน์สำคัญจำเป็นต่อชีวิต

-

ฐานปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เช่น การออกใบกำกับภาษี ตามกฏหมายภาษีอากร การยื่นชำระภาษี การปฎิบัติตาม พรบ.ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

ฐานการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ

-

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

กิจกรรมที่ลูกค้าเป้าหมายติดต่อเพื่อขอข้อมูลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับ , การเก็บประวัติของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการบริการ , การเก็บข้อมูลผู้ติดต่อของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ , CCTV

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง

2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูลใหกับเรา โดยเราเชื่ออย่างสุจริตว่าบุคคลนั้นได้ข้อมูลมาโดยชอบด้วยกฎหมายและปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลแล้ว

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

oเก็บรวบรวมข้อมูลติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้า และ ข้อมูลจำเป็นสำหรับการทำสัญญาซื้อขายหรือใช้บริการบนฐานข้อมูลบริษัทฯ (Internal Server) และ Google Cloud

oใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ

oเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ได้แก่ คู่ค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงหน้าร้าน ,แก่ผู้ประมวลผลข้อมูล Google cloud สำนักงานบัญชี ,ผู้รับเหมาช่วงในกิจกรรมภายใต้สัญญาประมวลผลข้อมูลกับบริษัทฯ ,บุคคล หน่วยงานรัฐที่มีกฏหมายกำหนดให้เปิดเผย เช่น สรรพากร, ผู้สอบบัญชี, สำนักงานประกันสังคมเป็นต้น นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

ผู้ประมวลผลข้อมูล Data processor ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศได้แก่ Google

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate Safeguards) ดังนี้

Google Drive

https://policies.google.com/privacy?hl=th

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=th

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ: เอกสาร และ Digital File

2. สถานที่จัดเก็บ: แฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ, Internal Server ของบริษัทฯ, Google Cloud

4. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบและทำลาย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่ท่านได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านกาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราตามช่องทางติดต่อข้างตันได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอ
ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว ในกรณีที่เราหรือ ลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อ:

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Email: pdpc@mdes.go.th

โทร: 02-142-1033 และ 02-141-6993