SHB-100

เตียงผู้ป่วยแบบเฟาวเลอร์ 2 ไก ราวกั้นเตียงแบบสไลด์ โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL

SHB-2000 SL

เตียงเฟาวเลอร์ แบบ 2 ไก

VIEW DETAIL

SHB-2015

เตียงผู้ป่วยแบบเฟาวเลอร์ 2 ไก โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL