SHB-3000SL

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก ราวกั้นเตียงแบบสไลด์ขึ้น-ลง โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL

SHB-3000 DKSL

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก

VIEW DETAIL

SHB-3050

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก ราวกั้นเตียงแบบพับได้ โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL

SHB-3070

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก ราวกั้นเตียงแบบพับได้ โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL

SHB-3095

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก ราวกั้นเตียงแบบพับได้ ไกหมุนเก็บได้ โครงสร้างเหล็กพ่นสี

VIEW DETAIL

SHB-3300

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก

VIEW DETAIL

SHB-3095 STHF

เตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ 3 ไก

VIEW DETAIL