SHW-415

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบอะลูมิเนียม

รถเข็นนั่งถ่าย&เก้าอี้นั่งถ่าย

เก้าอี้นั่งถ่าย โครงสร้างอลูมิเนียม

  • มีอ่างพลาสติกรองรับอยู่ด้านล่าง
  • โครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม
  • ที่วางแขนพลาสติก
  • มีภาชนะรองรับด้านล่างที่นั่ง

เก้าอี้นั่งถ่าย

PRODUCT ENQUIRY