SHS-500

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย (ชนิดยกเปลออกจากรถเข็นได้)

VIEW DETAIL

SHS-501

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย (ชนิดปรับศีรษะและปลายเท้าได้)

VIEW DETAIL

SHS-501 (MG)

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย

VIEW DETAIL

SHS-500(NPT)

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย

VIEW DETAIL

SHS-501(NPT)

รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย

VIEW DETAIL

SHS-506

เปลหามผู้ป่วย (แบบพับได้)

VIEW DETAIL

SHS-507

เปลหามผู้ป่วย (แบบพับได้)

VIEW DETAIL