SHW-231

โครงวางอ่างคู่ มีชั้นวางของ

อุปกรณ์และรถเข็นทำการพยาบาลต่างๆ

โครงวางอ่างคู่ มีชั้นวางของ

  • อ่างขนาด 36 ซ.ม.
  • ล้อกลมขนาด 2" (นิ้ว)
  • โครงสร้างสเตนเลส

โครงวางอ่างคู่

PRODUCT ENQUIRY